Verkoopsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Toepassingsgebied. FlexSol (www.flexsol.be) is een vennootschap naar Belgisch recht en ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen met ondernemingsnummer BE 0747 476 555 De activiteiten van Flexsol zijn industriële laswerken, on en off site, en mechanisch onderhoud. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant.
 2. Doel: Met deze voorwaarden wordt beoogd de cliënt de essentiële informatie mee te delen over de rechten en verplichtingen die gekoppeld zijn aan een professionele relatie met Flexsol (bestek, offerte, toevertrouwd werk, de uitvoering van een opdracht.)
 3. Eventuele afwijkingen van deze alg. verkoopsvoorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd, zo niet worden zij voor onbestaande gehouden.
 4. Deze voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien Flexsol deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.
 5. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige voorwaarden met zich mee.
 6. Termijnen. De termijnen waartoe Flexsol zich verbindt zijn informatief, en laattijdige uitvoering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding tenzij anders is overeengekomen.
 7. Vertragingen in uitvoering. In geen geval echter kan onderbreking of vertraging in de werken, veroorzaakt door omstandigheden buiten onze wil, zoals bijvoorbeeld krappe markt inzake bouwstoffen, staking, verlof, gebrek aan personeel, langdurig verlet in regen en vriesperiodes, overmacht gekoppeld aan epidemieën en andere natuurrampen, aanleiding geven tot schadevergoeding. In deze gevallen behoudt Flexsol zich het recht voor de werken voorlopig voor betaling te factureren volgens hun stand van uitvoering, waarna de werken en de geleverde materialen onder bewaking en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever komen.
 8. Onderaanneming. In geval onderaannemers door ons bij de uitvoering van onze opdrachten worden ingeschakeld, werken zij op onze instructies en onder onze verantwoordelijkheid, tenzij de opdrachtgever de onderaannemer heeft aangeduid of aanbevolen.
 9. Klachten. Alle klachten die door onze algemene verkoopsvoorwaarden niet zouden uitgesloten zijn, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 2 dagen te tellen vanaf de datum van ontvangst van het product, de herstelling of dienst. Reactie op een laattijdige klacht is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. Geen enkele klacht, zelfs indien gerechtvaardigd, laat de koper toe de betaling uit te stellen of de betalingsmodaliteiten te wijzigen.
 10. Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of in rechte, wordt het bedrag van de schadevergoeding geplafonneerd tot het aangerekende factuurbedrag voor betreffende prestatie, met uitsluiting van elke andere (in)directe schadevergoeding. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de bedragen waarvoor Flexsol is verzekerd.
 11. Alle klachten inzake facturen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 12. Betaling. De betaling dient binnen de 30 dagen na facturatie te gebeuren. In geval van niet gekende klant door ons beheersysteem, kan er gevraagd worden deze betaling contant te Lokeren uit te voeren. In geval van niet-betaling binnen deze termijnen, brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaandelijk aanmaning nodig is, een intrest van 12% op het bestaande factuurbedrag te weeg, met een minimum van € 100, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt.
 13. Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de koper.
 14. Aansprakelijkheid. Flexsol kan niet aansprakelijk gesteld worden voor machinebreuk inzonderheid verkeerd of ondoelmatig gebruik van geleverde goederen of herstelde machine door de klant resp. opdrachtgever.
 15. Aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Flexsol is beperkt tot de eerbiediging van de garantie voor zover deze schriftelijk bedongen is. Elke eis tot vergoeding hetzij voor directe of indirecte schade, uit hoofde van onze diensten is uitgesloten. De klant vrijwaart voorts voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de door ons verrichte werkzaamheden of geleverde producten.
 16. Eigendomsvoorbehoud: Indien de overeenkomst een koopovereenkomst betreft, blijven de geleverde goederen de eigendom van Flexsol tot de dag van volledige betaling. Niettegenstaande het voorbehoud zal het risico bij levering steeds overgaan op de koper.
 17. Werkwijze. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van de specificaties van het product, de herstelling of dienst. De klant moet deze tijdig bezorgen. Tekeningen en schetsen door FlexSol gemaakt moeten voor aanvang van de opdracht schriftelijk worden goedgekeurd door de klant.
 18. Indien de te behandelen constructie tot bij het atelier in Lokeren wordt gebracht, dient deze gereinigd te zijn. Bij het aanbrengen van een niet gereinigde machine, kan er beslist worden de nodige reinigingswerkzaamheden uit te voeren. De verbonden kosten hieraan vallen ten koste van de klant.
 19. Enige laattijdigheid doordat de plaats bij de klant waar de werken worden uitgevoerd niet toegankelijk is wordt doorgerekend. Deze plaats dient opgeruimd en net te zijn.
 20. De openingen en doorgangen bij de klant moeten groot genoeg zijn om eenvoudig al het benodigde materiaal of alle goederen door te laten.
 21. Het FAT-rapport moet getekend worden door de klant na ontvangst van het product, de herstelling of dienst
 22. Toepasselijk recht en bevoegdheid. Deze overeenkomst zal worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Dendermonde boven alle andere rechtbanken en het Vredegerecht van Lokeren boven alle andere vredegerechten bevoegd

Snel

Dringende hulp of reparatie ter plaatse nodig?

Flexsol staat voor u paraat. Wij bezitten alle tools om uw probleem op te lossen. Zo kunnen wij met onze mobiele werkplaatsen onmiddellijk on site laswerken en mechanisch onderhoud uitvoeren. In onze lasatelier te Lokeren worden tegelijkertijd de nodige stukken op maat gemaakt en voorbereidingswerken gedaan. Dit allemaal in samenspraak met de klant. Samen zoeken we naar de beste oplossing.

Flexibel

 
Onverwachts probleem?

Het flexsol team bied u 24/7 een oplossing aan waar en wanneer u het nodig hebt. Na onderling afspreken kunnen wij binnen de 24u on site zijn met onze mobiele lasposten.

Compleet

 
… en niet alleen.

Bij Flexsol weten wij dat industriële laswerken vaak gepaard gaan met (de)montage van machineonderdelen, lagertechnieken, het onderhoud van afsluitkleppen, het vervangen van smeerpotten. On site laswerken als mechanisch onderhoud schrikt ons niet af.

Geïnteresseerd in de aanpak van Flexsol?